[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Громадська Рада » Статут » Статут
Статут

PostАвтор: Admin » Неділя, 2014-03-16, 9:47 PM » Пост # 1

С Т А Т У Т (ПРОЕКТ)

«Громадської ради з розвитку села Ямниця»

с.Ямниця
2014 рік

ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ
1.1. Об'єднання громадян “ГРОМАДСЬКА РАДА З РОЗВИТКУ СЕЛА ЯМНИЦЯ” створюється
на підставі рішення загальних зборів громадян, є колективним утворенням і діє
на засадах самоврядування, на основі добровільності, єдності спільних прагнень,
рівноправності його членів для задоволення і захисту соціально-економічних та
громадських інтересів територіальної громади села.
1.2. Об’єднання громадян “ГРОМАДСЬКА РАДА З РОЗВИТКУ СЕЛА ЯМНИЦЯ” є
місцевою громадською організацією, яка об’єднуєгромадян, що прагнуть творчої ініціативи в створенні сприятливих умовдля подальшого перспективного розвитку села Ямниця, та формує, на громадських
засадах, економічний механізм інвестицій ісприятливі умови для діяльності суб’єктів господарювання.
Об'єднання громадян здійснює свою діяльність відповідно до чинного
законодавства України, даного Статуту і його діяльність поширюється в межах
території села Ямниця.
1.3.  Місцева громадськаорганізація «ГРОМАДСЬКА РАДА З РОЗВИТКУ СЕЛА ЯМНИЦЯ» утворюєтьсяна невизначений термін і діє з місцевим статусом має свою печатку і штамп зі своїм найменуванням, своюсимволіку.
1.4.  Повна назва об'єднання:
- сільська громадська організація «ГРОМАДСЬКАРАДА З РОЗВИТКУ СЕЛА ЯМНИЦЯ»;
Скорочена назва об'єднання: ГО «ГРОМАДСЬКА РАДА».
Місцезнаходження
органу управління і адреса об'єднання: Івано-Франківська   область Тисменицький район село Ямниця,  вул,   тел.
1.5.ГО
«Громадська рада» від свого імені здійснює юридичні
дії, виступає учасником цивільно-правовихвідносин, несе визначені
Статутом та правовими і моральними нормамиобов'язки, може бути
позивачем і відповідачем в судах, виступати в них через повноважних
посадових і довірених осіб, а також здійснювати будь-які дії, що
тягнуть за собою певні юридичні наслідки іне суперечать чинному
законодавству, Статуту та інтересам членів ГО «Громадська рада».

2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ГО «Громадська рада»
2.1.Метою
ГО
«Громадська рада» є :
- співпраця з громадськістю села Ямниця,
створення умов для перспективного розвитку села, підтримка і
підвищення життєвого рівня його жителів шляхом створення нових робочих
місць, здійснення заходів для підтримки різних форм економічної
діяльності в
селі Ямниця.
2.2.Завданням ГО «Громадська рада» є:
-      участь у розробці та реалізації стратегічного плануваннярозвитку села  і аналізі оцінки можливихризиків;
-      участь у формуванні соціального середовища села Ямниця,   інтелектуальногота творчого потенціалу як основи перспективного розвитку села;
-      здійснення заходів для створенняклімату довіри і благотворного розвитку підприємництва в межах села Ямниця;
= участь упідтримці та сприянні найбільш перспективних соціально-економічних
проектів по розвитку села Ямниця;
-      інформування населення села з метоюмобілізації інтелектуального і ділового потенціалу для вирішення нагальних проблем села Ямниця;
-      сприяння молодим людям в реалізації і самореалізації їхтворчих можливостей та ініціатив, формуванняумов та забезпечення потреб молодих громадян в їх конституційному правіна працю;
-      сприяти впровадженню вжиттєдіяльність територіальної громади Кодексу етики,  честі, порядності, добросовісного таефективного управління Ямницької територіальної громади на основі принципів
духовності, культури, здорового способу життя.
2.3.    Для здійснення своєї мети і завдань ГО«Громадська рада», крім визначенихправ, користується правом:
- виступати учасником у цивільно-правових відносинах від
свого імені,
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси  жителів села Ямниця в державних тагромадських органах;
- брати участь у соціально-культурній діяльності, проводити масові заходи (збори,
мітинги, демонстрації тощо);
- одержувати
від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування
інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань, при необхідності
створювати тимчасові комісії;
- вносити пропозиції до органів
влади і управління;
-  брати участь у здійсненнідержавної регуляторної політики;
-  делегувати своїх представників доскладу консультативно-дорадчих органів;
- розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі.
- користуватися іншими правами, що передбачені законами України.

З. УМОВИ ІПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ГО «ГРОМАДСЬКА РАДА», ВИБУТТЯ ЗНЬОГО
3.1.Членом ГО «Громадська рада» може бути будь-який
громадянин, що проживає у селі Ямницята досягнув 18 років, не обмежений судом у дієздатності, який визнає цей Статут, прихильно ставиться доідей та мети ГО «Громадська рада».
Склад членів ГО «ГРОМАДСЬКА РАДА» не визначається одноразово в момент її заснування. Будь-який інший учасник спільноти, набазі якої створена організація, може поповнити її членство. При цьому він буде
мати такі ж права, як і ті, хто вступив до спілки раніше або заснував її.
3.2.  Вступ до ГО «Громадська рада» та вихід із неї є
добровільною і приватною справоюкожного громадянина. Належність
до ГО «Громадська рада» не може бути підставою для обмеження
громадянина в його правах та свободах.Водночас, перебування в
громадській організації встановлює для кожного члена обов'язки, які
визначаються Статутом і рішеннямиорганів управління, і кожний член муситьїм підпорядковуватись та їх виконувати. Із вступом в ГО
«Громадська рада» члени організації приймають на себе колективнувідповідальність за спільну справу.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ  ГО«ГРОМАДСЬКА РАДА»
4.1.Кожен член ГО «Громадська рада» має право.
-
брати участь у діяльності ГО «Громадська рада»,обирати і бути обраним в керівні органи об'єднання;
- отримувати
інформацію про діяльність ГО «Громадська рада»,його органів управління;
- користуватись послугами, здобутками і надбанням діяльності ГО «Громадська рада»;
- вийти із ГО «Громадська рада» в будь-який час.
4.2. Член ГО «Громадська рада» зобов’язаний:
- дотримуватись Статуту територіальної громади села Ямниця,
Кодексу етики, честі, порядності та добросовісного і ефективного управління,
Статуту ГО
«Громадська рада» та  виконувати рішення загальних зборів;
- виконувати взяті ним зобов'язання перед ГО«Громадська рада».

5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ
5.1.Найвищим органом самоврядування ГО
"ГРОМАДСЬКА
РАДА З РОЗВИТКУ СЕЛА ЯМНИЦЯ" є загальні збори членів
об'єднання.
У період між загальними зборами управління справами ГО «Громадська рада» здійснює її виконавчий  орган - Рада, а в період між засіданнями Ради -  Голова ГО «Громадська рада».
5.2.  При необхідності, загальні збори членів ГО«Громадська рада»  можуть формувати йінші органи самоврядування і
контролю, повноваження яких маютьвизначатись з урахуванням п.5.1
цього Статуту.
Повноваження загальних зборівчленів ГО «Громадська рада»
5.3.    Загальнізбори членів ГО «Громадська рада»
відбуваються не рідше, ніж один раз на .Позачергові загальні збори
можуть скликатися за рішенням Ради,її Голови  або за письмовою вимогою не менше однієї третиничленів ГО «Громадська рада».
5.4.  Питання, що підлягають розглядузагальними зборами, термін і місце їх проведення визначає Рада, вона ж
доводить їх до відома всіх членів ГО «Громадська рада» не пізніше ніж за день до дня проведеннязборів.
5.5.Загальнізбори правомочні, якщо на них присутня більше ніж половина
членів від складу ГО «Громадська рада». Порушення процедури скликання загальних зборів,викладеної в п.5.4., може бутипідставою для визнання їх рішень недійсними.
5.6.До виняткових прав загальних зборів членів ГО«Громадська рада» належать:
-  прийняття Статуту ГО «Громадська рада», внесення до
нього доповнень і змін;
- вибори і призначення голови Ради, членів Ради,
-заслуховування   і   затвердження   звітів Ради,
- прийняття рішень про реорганізацію і ліквідацію ГО «Громадська рада».
Загальні збори мають право приймати будь-які інші
рішення, що пов"язані з їх статутною діяльністю.
5.7.Рішення
загальних зборів приймаються звичайноюбільшістю
голосів відкритим або закритимголосуванням, якщо іншого порядку їх
прийняття  з розглянутих питань не передбачено.
Хід зборів протоколюється. Рішення загальних зборів через
Раду доводяться протягом одного тижня до відома інших членів ГО «Громадська рада», що не були присутніми на зборах.
Правата обов'язки Ради
5.8. Кількість членів Ради визначається загальними
зборами. При цьому, обов’язковою складовою частиною Ради є такі посадові особи
ГО
«Громадська рада», як голова Ради та секретар.За рішенням загальних зборів може обиратися почесний голова ГО «Громадська рада».
5.9.Призвільненні голови ради зі своєї посади, Рада має право, до проведення загальних зборів, вибрати зі свогоскладу нового голову Ради з наступним обговоренням і затвердженням йогокандидатури загальними зборами.
5.10.За грубе порушення Статуту голова Ради і члени Ради можуть бути тимчасово усуненівід
виконання своїх обов’язків зарішенням Ради на строк до остаточного
вирішення загальними зборами питання проступінь їх відповідальності.
Таке рішення Ради має бути прийнято у повному складі і одностайно.
Особа, відносно якої приймається таке рішення, участі у голосуванні не приймає.
5.11. До виняткових прав Ради належать:
- визначення
поточних соціальних і економічних напрямків діяльності ГО «Громадська рада»,
а також питань делегованих загальними зборами;
- прийняття рішень про утворення, реорганізацію і ліквідацію ГО
"Громадська рада", про об'єднання з іншими громадськими організаціями;
- розподіл функцій Ради між їїчленами;
- заслуховування і затвердженнязвітів голови Ради.
5.12. Засідання Ради протоколюються. Рішення
Ради приймаються більшістю голосів. Якщо рішення Ради мають
вагоме значення для всієї спільноти колективного утворення,
то не пізніше 15 діб такі рішення доводяться до всіх членів ГО «Громадська рада».
5.13.  Рада користується іншими правами і виконує інші
обов'язки, визначені загальнимизборами. До визначення прав і обов’язків Рада має правоприймати рішення з будь-яких статутних питань діяльності
ГО
«Громадська рада», крім тих, які цей Статутвідносить до
виняткової компетенції загальних зборів.
Праваі обов'язки голови Ради
5.14.  Голова Ради обирається на загальних зборах членів
ГО «Громадська рада» на один рік і євищою посадовою особою громадського об’єднання.
5.15.  Голова Ради має право:
- приймати будь-які рішення і виконувати будь-які
управлінські функції, що відповідають положеннямцього Статуту, крім ухвал і функцій, що належать до
виняткової компетенції загальнихзборів Ради та інших органів, що їх
загальні збори наділили винятковими правами;
- підписуватидокументи ГО «Громадська рада»;
- представляти ГО «Громадська рада» в інших установах, організаціях та  підриємствах.
5.16.   ГоловаРади зобов'язаний:
- якісно і в термін, ухвалений
загальними зборами або Радою, виконувати рішення цих органів;
- скликати і забезпечувати проведення загальних зборів, засідань Ради у термін, визначений
цим Статутом;
- організовувати і здійснювати управління ГО «Громадська рада» в межах своїх повноважень між засіданнями Ради і загальнимизборами.
Делегованіповноваження
5.17. Відповідно до Положення про відзнаку сільської ради
«За особистий внесок в розвиток села», Положення про відзнаку сільського голови
«Почесний громадянин села» правом загальних зборів ГО «Громадська рада» є
погодження кандидатур для нагородження відзнаками.

5.18. Відповідно до Положення про
проведення загальносільської громадсько–мистецької програми «Ямничанин року»
лауреатів у номінації «Колектив року» визначає ГО «Громадська рада з розвитку
села Ямниця».
Рішення щодо погодження кандидатур для нагородження
відзнаками сільської ради і сільського голови та визначення лауреатів у
номінації «Колектив року» фіксуються у протоколі.

6. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ
6.1. Будь-який член ГО «Громадська рада» може вносити пропозиції про зміни ідоповнення до Статуту, які підлягають обов'язковому розгляду загальними
зборами.
Зміни і доповнення вносяться до Статуту за рішенням
загальних зборів.
Вказані зміни, доповнення до Статуту оформляються витягом
на окремих аркушах  відповідно  до протоколу загальнихзборів і додаються до Статуту. Про зміни, що стались в статутних
документах, Голова Ради в п’ятиденний термін повідомляє орган, що здійснює
реєстрацію.

Повідомлень: 18
Репутації
[ 0 ]
 

Форум » Громадська Рада » Статут » Статут
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:

Хостинг від uCoz