Новини:

 

                                                                 Легалізованно:                              Затверджено:

Головним управлінням юстиції

в Івано-Франківській обл.

"16" грудня 2011 р.

 №216

Начальник головного управління

юстицій в Івано-Франківській обл.

В.В Кавацюк


установчими зборами
 громадської організації
   «Поклик Ямниці»

від 27 листопада 2011 р. 
Протокол N 1

 

 

 

 

 

 

                                         СТАТУТ
                             громадської організації

                                 «Поклик Ямниці»

 

 

 

 

 

 

 

 

                    1. Назва об'єднання громадян, статус, адреса

1.1. Громадську організацію " Поклик Ямниці " (надалі – "ГО") створено відповідно до Конституції України та Закону України "Про об'єднання громадян". 

1.2. Громадська організація створюється на невизначений термін, має місцевий статус та поширює свою діяльність на території Івано-Франківської області.

1.3. Громадська організація не є юридичною особою. ГО легалізується шляхом письмового повідомлення про її заснування до легалізуючого органу.

1.4. Реєстраційна адреса ГО: вул.Самостійна 11,с. Ямниця, Тисменицький район, Івано-Франківська обл., 77422.

 

                      

 

 

                       2. Мета та завдання Громадської організації

2.1. Основною метою діяльності Громадської організації є задоволення та захист законних прав та громадських інтересів у різноманітних сферах суспільного життя. Пріоритетною метою ГО є задоволення та захист соціальних, економічних, політичних, трудових та інших законних прав та інтересів  громадян.

2.2. Основним завданням Громадської організації є:

- представляти і захищати інтереси громади у державних та громадських органах,

- одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань,

- розповсюджувати інформацію і пропогандувати свої ідеї та цілі,

- недопущення (в рамках не заборонених чинним законодавством України) прийняття економічно недоцільних та неефективних рішень органів місцевого самоврядування;

- сприяння підвищенню рівня правової обізнаності членів Громадської організації та громадськості;

- відновлення прав членів ГО в разі їх порушення;

- координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Громадської організації

- брати участь у громадській та політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо).

2.3. Діяльність Громадської організації може проводитися в напрямках, не заборонених чинним законодавством України, які відповідають меті та завданням, визначеним цим Статутом. Зокрема, Громадська організація:

- звертається до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової інформації для досягнення мети та завдань ГО.

2.4. За рішенням відповідних статутних органів Громадська організація може входити до складу інших об'єднань громадян, асоціацій тощо. Також ГО може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами.

 

 

 

             3. Умови і порядок прийому в члени Громадської організації, вибуття з неї

3.1. Членство в Громадській організації є добровільним. Воно є індивідуальним. Членом ГО може бути особа, яка висловила бажання бути членом Громадської організації та в установленому цим Статутом порядку прийнята до складу членів  організації.

Індивідуальним членом ГО може бути будь-яка дієздатна особа, яка досягла 16 років.

3.2. Громадська організація  має фіксоване членство.

3.3. Прийом нових членів здійснюється за умови дотримання ними вимог Статуту ГО.

3.4. Член Громадської організації може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням.

3.5. Член ГО може бути виключений з нього у разі недотримання вимог Статуту.

3.6. Питання щодо прийняття та вибуття членів Громадської організації вирішує Рада ГО. Рада ГО може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів Громадської організації.

 

                        4. Права і обов'язки членів Громадської організації

4.1. Члени Громадської організації мають право:

- брати участь в усіх заходах ГО;

- брати участь у роботі органів Громадської організації в порядку, визначеному цим Статутом;

- висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності ГО;

- отримувати інформацію щодо поточної діяльності Громадської організації;

- звертатись до ГО за допомогою щодо захисту своїх інтересів;

- припиняти членство в ГО.

4.2. Члени Громадської організації зобов'язані:

- сприяти досягненню мети та завдань ГО;

- виконувати вимоги Статуту Громадської організації;

- надавати реально можливу допомогу ГО в її діяльності;

- узгоджувати власну  діяльність з діяльністю Громадської організації;

- утримуватися від будь-якої підтримки проектів, проти ухвалення яких виступає Громадська організація.

 

            5. Порядок утворення і діяльності статутних органів Громадської організації, місцевих осередків та їхні повноваження. Загальні збори Громадської організації.

Загальні збори можуть розглянути і будь-яке інше питання щодо діяльності ГО.

5.1. Вищим керівним органом Громадської організації є Загальні збори, які вирішують усі основні питання діяльності ГО, а саме:

- визначення організаційної структури Громадської організації;

- прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень;

- обрання та відкликання Голови Громадської організації, членів Ради Громадської організації;

- прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) діяльності ГО.

5.2. Кожний член Громадської організації має один голос на Загальних зборах.

5.3. Загальні збори збираються за необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Загальні збори вважаються правомірними, якщо в їхній роботі бере участь не менше як 50 % членів Громадської організації. Усі рішення Загальних зборів ухвалюються відкритим голосуванням більшістю у дві третини голосів учасників Загальних зборів.

5.4. Загальні Збори веде голова ГО.

5.5. Скликання зборів може ініціювати Голова Громадської організації, Рада Громадської організації або більшість членів Громадської організації. Про проведення Загальних зборів Голова Громадської організації заздалегідь повідомляє всіх членів Громадської організації. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом, який підписується головою Зборів та секретарем.

 

 

Рада Громадської організації

5.6. У період між Загальними зборами постійно діючим керівним органом є Рада Громадської організації. Рада вирішує питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів. Зокрема, Рада вирішує питання членства в Громадській організації.

5.7. Кількісний і персональний склад Ради визначається Зборами.

5.8. Засідання Ради вважається правомірним, якщо на ньому присутні більше половини членів Ради. Усі рішення на засіданнях Ради ухвалюються простою більшістю голосів. Засідання Ради протоколюються в разі необхідності. Протокол засідання Ради підписує Голова Громадської організації.

5.9. Раду очолює Голова Громадської організації. Голова ГО здійснює керівництво поточною діяльністю Громадської організації.

5.10. У разі необхідності до проведення Зборів членів ГО Рада може призначити тимчасового виконувача обов'язків Голови Громадської організації.

5.11. Голова  підписує від імені Громадської організації будь-які документи, представляє Організацію у відносинах з державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями. Представницькі функції можуть бути делеговані і членам Ради Громадської організації.

5.12. Голова Громадської організації відповідає за збереження документації ГО.

 

          6. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань

6.1. ГО не отримує і не використовує будь-які кошти і майно.

6.2. ГО не здійснює господарської та іншої комерційної діяльності, не є платником податків.

6.3. Контроль за діяльністю ГО здійснюють компетентні державні органи відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Громадська організація оприлюднює інформацію про свою діяльність, зміни складу органів та статутних документів в обсягах та в порядку, визначеному законодавством.

 

          7. Порядок внесення змін і доповнень до статутних документів

7.1. Єдиним статутним документом Громадської організації є його Статут.

7.2. Зміни та доповнення до Статуту ухвалюють Збори. Зміни до Статуту Громадської організації підлягають обов’язковій реєстрації.

 

            8. Порядок припинення діяльності Громадської організації. Вирішення майнових    питань, пов'язаних з його ліквідацією

8.1. Припинення діяльності ГО здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації.

8.2. Реорганізація або ліквідація Громадської організації здійснюється за рішенням Загальних зборів або суду у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

8.3. При реорганізації ГО сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.


                                                                                                        

Група "Вконтакте"

Форма входу

Наше опитування

Чи були у вас проблеми з реєстрацією на нашому сайті?
Всього відповідей: 52

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Хостинг від uCoz